Algemene voorwaarden van Miranda van Steekelenburg Praktijk voor VoetreflexPlus (hierna te noemen Miranda van Steekelenburg), gevestigd aan de Heulweg 11, 2291 BW Wateringen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage onder inschrijvingsnummer 65472624.

Om behandelingen en diensten door Miranda van Steekelenburg zo soepel mogelijk te laten verlopen gelden de volgende algemene voorwaarden. Als cliënt een aanvraag doet gaat cliënt met onderstaande voorwaarden akkoord.

Miranda van Steekelenburg is aangesloten bij de Belangenvereniging voor Beroepsbeoefenaars in de Massage- en Sportverzorgingsbranche (BMS). De regels van deze belangenvereniging zijn op Miranda van Steekelenburg van toepassing.

Miranda van Steekelenburg is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Artikel 1. Overeenkomst

1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Indien gewenst wordt de behandelovereenkomst schriftelijk ondertekend.
2. De behandelingsovereenkomst:
a. Miranda van Steekelenburg en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt.
b. De behandeling heeft betrekking op de door cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
3. Miranda van Steekelenburg verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
4. Miranda van Steekelenburg mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde
(be-)handelingen verrichten.
5. Miranda van Steekelenburg verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
6. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Of:
a. Cliënt kan de overeenkomst eenzijdig opzeggen.
b. Miranda van Steekelenburg heeft het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van cliënt en mag weigeren uitvoering aan een behandeling te geven.
c. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen behandelingsafspraak afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatstgehouden behandelingsafspraak, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen Miranda van Steekelenburg en cliënt.

Artikel 2. Persoonsgegevens & privacy

1. De cliënt voorziet Miranda van Steekelenburg vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de Miranda van Steekelenburg aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
2. De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.
3. Miranda van Steekelenburg neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in het dossier. Miranda van Steekelenburg behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). (zie ook privacyverklaring).
4. Miranda van Steekelenburg is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Miranda van Steekelenburg verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
5. Miranda van Steekelenburg houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden behandelingen en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien, aangepast of verwijderd.
6. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
7. Minderjarigen; volgens de patiënten rechten uit de WGBO komt het gezag toe aan de wilsbekwame minderjarige tussen 12-16 jaar zelf en diens ouder(s) met gezag. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de professional van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiënten rechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.
7. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.

Artikel 3. Behandeling

1. Miranda van Steekelenburg zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
2. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Miranda van Steekelenburg en dat wordt ook van een cliënt verwacht.
3. Wederzijds respect in een veilige sfeer is voor zowel Miranda van Steekelenburg als cliënt vanzelfsprekend.
4. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot de mogelijkheid bij Miranda van Steekelenburg. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld.
5. Miranda van Steekelenburg behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.

Artikel 4. Wijziging, annulering en overmacht door Miranda van Steekelenburg

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Miranda van Steekelenburg te allen tijde de mogelijkheid de dienst te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.
2. In geval van wijziging en/of annulering door Miranda van Steekelenburg zal cliënt op de hoogte worden gesteld van het opnieuw inplannen van de geannuleerde dienst.

Artikel 5. Wijziging, annulering en overmacht door cliënt

1. Indien verhinderd dient een afgesproken behandelingsafspraak 24 uur van tevoren te worden afgemeld. Bij niet tijdig afmelden of niet komen op de afgesproken tijd en dag worden de kosten voor deze gemiste behandeling geheel in rekening gebracht. Met uitzondering van overmacht bij de cliënt als de client bevallen is.

Artikel 6. Tarieven

1. Prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW
2. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een behandelingsafspraak een bedrag per behandeling afgesproken. Of indien de cliënt start met een traject met een van tevoren vastgestelde aantal behandelingen wordt het overeengekomen tarief gehandhaafd. Voor de tarieven van behandelingen en trajecten zie website van Miranda van Steekelenburg.
3. De tarieven gelden voor een bepaalde tijd en kunnen tussentijds worden aangepast.

Artikel 7. Betaalwijze

1. Kosten voor behandelingen dienen direct na afloop van de behandeling via een betaalverzoek of contant te worden voldaan.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

1. Indien zich een gebeurtenis voordoet die leidt tot aansprakelijkheid van Miranda van Steekelenburg, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Miranda van Steekelenburg afgesloten verzekering aanspraak geeft. Miranda van Steekelenburg is niet aansprakelijk op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens Miranda van Steekelenburg.
2. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Miranda van Steekelenburg uit hoofde van een gebeurtenis die tot aansprakelijkheid leidt, is beperkt tot de kosten van de dienst waarmee de schade een verband heeft.
3. Aansprakelijkheid van Miranda van Steekelenburg voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
4. Miranda van Steekelenburg is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.
5. Miranda van Steekelenburg heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Miranda van Steekelenburg meldt diefstal altijd bij de politie.

Artikel 9. Klachten

1. Ingeval cliënt ontevreden is of een klacht heeft meldt de cliënt dit zo spoedig mogelijk aan Miranda van Steekelenburg. De Miranda van Steekelenburg en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om tot een oplossing te komen.
2. Indien Miranda van Steekelenburg en cliënt niet tot een oplossing komen, kan de cliënt zich wenden tot de interne en onafhankelijke klachtencommissie van de Klachtenportaal Zorg. Deze commissie zal bemiddelen tussen Miranda van Steekelenburg en cliënt. Voor klachtafhandeling door een gratis klachtenfunctionaris kun je contact opnemen met Klachtenportaal Zorg of per email info@klachtenportaalzorg.nl

Artikel 10. Vervangingsregeling

1. Tijdens ziekte of vakantie van Miranda van Steekelenburg, kan in overleg met de cliënt, een vervangend therapeut voorgedragen worden.

Artikel 11. Slotbepalingen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen cliënt en Miranda van Steekelenburg.
2. In geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
3. Miranda van Steekelenburg heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Cliënt heeft de mogelijkheid om binnen één maand na de bekendmaking gemotiveerd bezwaar te maken tegen de wijziging in de voorwaarden. Na het verstrijken van deze termijn wordt cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.
4. Op deze algemene voorwaarden en tussen Miranda van Steekelenburg en cliënt gesloten overeenkomst(en), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.